Vedtægter

VEDTÆGT FOR NÆSTVED HÅNDBOLD

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Næstved Håndbold. Dens hjemsted er Næstved Kommune.§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Dens formål er gennem håndbold at give foreningens medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde samt at udbrede kendskab til håndbold.§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

Foreningen står som medlem af Danmarks Idræts-Forbund gennem de herunder hørende specialforbund og er som sådan underkastet disses love.
Foreningen er forpligtet til at være afdeling i Næstved Idræts Forening og Herlufsholm Gymnastikforening.§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som aktivt eller passivt medlem i foreningen kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.§ 5 KONTINGENT

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamling og det opkræves efter bestyrelsens beslutning.
De bøder og administrationsgebyrer, der af HRØ/DHF eller andet administrerende forbund pålægges klubben for diskvalifikationer og karantæner til spillere, ledere og trænere i forbindelse med afvikling af håndboldkampe, skal opkræves hos de pågældende spillere, trænere og ledere.
Manglende betaling betragtes som kontingentrestance.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage de pågældende for betalingen.§ 6 UDMELDELSE - EKSKLUSION

Udmeldelse skal ske til kassereren senest 14 dage før en kontingentperiodes udløb. Der betales kontingent for den periode i hvilken udmeldelsen finder sted.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom, senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes og ligeledes have adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jvf. § 16.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i oktober måned, indkaldes med mindst 4 ugers varsel annonceret på foreningens hjemmeside.
Dagsordenen bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer, herunder passive medlemmer, over 16 år, der har været medlem af foreningen i mindst 3 uger, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Valgbare er medlemmer, herunder passive medlemmer, over 18 år. Medlemmer, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, med mindre skriftligt tilsagn er givet.§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter, jvf. dog § 11:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering.
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand (ulige år)
7. Valg af kasserer (lige år)
8. Valg af øvrige bestyrelse - min. 3 medlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse
10. Eventuelt§ 9 GENERALFORSAMLINGS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra § 6, § 16 og § 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.§ 11 BESTYRELSE - VALG

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere min. 2 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formand og kasserer vælges ved særlig afstemning.
Ulige år vælges: Formand, min. 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant.
Lige år vælges: Kasserer, min. 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan nedsættet et forretningsudvalg bestående af min. 3 medlemmer: Formanden samt min. 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen.
Forretningsudvalget har den daglige ledelse af foreningens funktioner. Sager af mere ekstraordinær art skal forelægges bestyrelsen eller generalforsamlingen. Der udarbejdes efter hvert møde et beslutningsreferat, som efter formandens godkendelse udsendes til medlemmerne af bestyrelsen. FU fastsætter selv sin dagsorden.§ 12 STÅENDE UDVALG

Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg, der i det daglige arbejde er ansvarlige over for bestyrelsen. Hvert stående udvalg ledes af et bestyrelsesmedlem.§ 13 KONSTIUERING - TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jvf. dog § 6.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en beslutningsprotokol.
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og næstformanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af 2 af de 3 tegningsberettigede. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af minimum 2 af de 3 tegningsberettigede i forening. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.§ 14 REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er 1. juli – 30. juni.
Regnskab aflægges i form af en statsautoriseret eller registreret revisors opstillede årsrapport i henhold til Årsregnskabsloven og gældende regnskabsvejledninger, som minimum efter Regnskabsklasse B. Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.§ 15 REVISION

Bestyrelsen indgår aftale med en statsautoriseret eller registreret revisor om opstilling af årsrapport. Formand og næstformand kan til enhver tid iværksætte en intern revision med henblik på gennemgang af regnskaber og beholdning. Formand og næstformand kan bemyndige andre til at forestå gennemgangen.§ 16 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.§ 17 FORENINGENS OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, herunder fast ejendom og løsøre, overgå til Næstved Idræts Forening samt Herlufsholm Gymnastikforening med halvdelen til hver.


Revideret på ekstraordinær generalforsamling 23. Januar 2020.
Revideret på ordinær generalforsamling den 25. oktober 2023.